Konkurs fotograficznyKonkurs fotograficzny

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Via Benedictina”, którego tematyką są historyczne klasztory benedyktyńskie na terenie Czech, Polski, Słowacji i Węgier, zarówno te, które nadal pełnią swoją funkcję, jak i te, w których zachowały się materialne ślady obecności benedyktynów (lista miejsc zamieszczona poniżej).

 

Adresaci:

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografów, zarówno profesjonalnych, jaki amatorów, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.

 

Czas trwania:

Konkurs trwa od 20 maja do 15 sierpnia 2014.

 

Konkurs służy wyselekcjonowaniu najlepszych zdjęć, przeznaczonych na wystawę fotografii, która będzie prezentowana w różnych krajach Europy Środkowej. Wystawa będzie ukazywać wybrane historyczne klasztory benedyktyńskie, a pod uwagę będą brane ciekawe, nietypowe ujęcia o wysokiej wartości artystycznej, które jednocześnie najlepiej uwypuklą historyczne, krajobrazowe, przyrodnicze walory miejsca.

Przywyborze pierwszych trzech miejsc decydujące będą walory artystyczne, natomiast pozostałe lokaty będą przyznawane na podstawie obu kryteriów – wybór będzie dokonany zarówno pod kątem artystycznym, jak i ze względu na dobór miejsca (tak by zaprezentowane były różne klasztory ze wszystkich 4 krajów wyszehradzkich).

 

Cele konkursu:

1. Zwrócenie uwagi na dziedzictwo benedyktyńskie w Europie Środkowej.

2. Stworzenie objazdowej wystawy fotografii prezentującej miejsca benedyktyńskie.

3. Promocja turystyczna zabytkowych klasztorów.

4. Przybliżanie walorów historycznych, zabytkoznawczych oraz przyrodniczych krajów Europy Środkowej.

 

Regulamin konkursu:

I.Założenia konkursu:

1. W konkursie może wziąć udział każdy fotografujący niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.

2. Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 10 fotografii. Fotografie wyłącznie w postaci cyfrowej w formacie .jpg, w minimalnej rozdzielczości 2048 pikseli na dłuższym boku.

3. Każdy plik powinien zawierać w tytule godło Uczestnika i numer porządkowy w przypadku serii zdjęć.

4. Zdjęcie może być zrobione dowolnym aparatem (analogowym, cyfrowym, telefonem komórkowym), nie ma ograniczeń w kwestii obróbki w programach graficznych, byleby pracę wciąż można było zakwalifikować jako fotografię. Zdjęcia opatrzone znakami wodnymi/ramkami nie będą brane pod uwagę.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

6. Fotografie konkursowe prosimy przesyłać do 15 sierpnia 2014:

(w przypadku przesyłek pocztowych decyduje data dostarczenia prac)

a) drogą elektroniczną na adres: kultura@bik.benedyktyni.pl

w tytule e-maila proszę wpisać: Konkurs fotograficzny oraz załączyć plik tekstowy (w tytule godłoUczestnika, zawierający: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu). Wielkość pojedynczego e-maila nie może przekroczyć 10 MB;

b) na płytach CD i DVD (podpisanych godłem) na adres: Benedyktyński Instytut Kultury, ul. Benedyktyńska 37, 30–398 Kraków, z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Via Benedictina”. Wraz z fotografiami należy przesłać w zaklejonej kopercie z widocznym godłem  dane: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

7. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę Uczestnika na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu.

8. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie Uczestnika konkursu, że jest autorem nadesłanych fotografii.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.

10. Nadesłanie fotografii na konkurs jest jednoznaczne z przeniesieniem przez Uczestnika pełni praw autorskich na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności w zakresie wykorzystywania przy użyciu technik drukarskich i cyfrowych, poprzezprezentację i udostępnianie na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.

11. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy instytucji organizujących konkurs.

12. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

 

 

II. Rozstrzygnięcie konkursu:

 

  1. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatorów Jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową.
  2. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I miejsce: Statyw Manfrotto

II miejsce: namiot turystyczny dwuosobowy

III miejsce: bateria Drift Power Pack

2 wyróżnienia: albumy poświęcone fotografii.

  1. Autorzy wszystkich zdjęć, które zakwalifikują się na wystawę, otrzymają: zestawy upominków z klasztorów benedyktyńskich.

 

  1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 sierpnia 2014.
  2. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej 23 września 2014 roku w opactwie Benedyktynów w Tyńcu.Autorom, którzy nie będą mieli możliwości przyjechać na otwarcie wystawy, nagrody i wyróżnienia zostaną przekazane przez Organizatora w kraju Uczestnika.
  3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo zarówno do niewyłaniania zwycięzców, jak i do przyznawania miejsc ex aequo.
  4. Nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane przez Jury prace zostaną wydrukowane i przygotowane na potrzeby wystawy pokonkursowej przez Organizatora.
  5. Kopie ekspozycyjne fotografii przejdą na własność Organizatora.
  6. Szczegółowych informacji udziela Benedyktyński Instytut Kultury pod adresem e-mail: kultura@bik.benedyktyni.pl

 

Lista obecnych i byłych klasztorów benedyktyńskich, z których zdjęcia można przesyłać do konkursu:

Czechy:

Praha-Břevnov, Praha-Emauzy, Praha-Bílá Hora, Rajhrad, Broumov, Kladruby, Police nad Metují, Praha-Sv. Gabriel, Praha-Sv. Jiří, Sázava, Svatý Jan pod Skalou, Teplice, Třebíč

Polska:

Lubiń, Mogilno, Płock, Sieciechów, Święty Krzyż, Tyniec

Słowacja:

Hronsky Benadik, Bzowik, Rimavske Janovce

Węgry:

Pannonhalma, Tihany, Bakonybél

 

Organizatorzy konkursu:

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

ul. Benedyktyńska 37

30–398 Kraków

Polska

 

Agentura pro rozvoj Broumovska

Klášterní 1,

Broumov 55001

Česká republika

 

MagyarBencésKongregációPannonhalmiFőapátság

Vár 1, Pannonhalma, 9090

Magyarország

 

Univerzita Mateja Bela v BanskejBystrici

Národná 12

97401 BanskáBystrica

Slovensko

 

Jednostką odpowiedzialną za administrowanie konkursem jest Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, ul. Benedyktyńska 37, 30–398 Kraków. Konkurs jest częścią projektu „Via Benedictina. Benedictine Heritage in Central Europe” współfinansowanego przez Fundusz Wyszehradzki.