KasztanowiecKasztanowiec

Najokazalszy Kasztanowiec w Polsce jest poważnie zagrożony

 

1. Informacje ogólne

Kasztanowiec biały nazwany „Benedyktem”, najokazalszym w Polsce, i jednym z najokazalszych w Europie.  Wiek ponad 250 lat, obwód ok. 5, 4 m, wysokość 25 m, Pomnik Przyrody. Rośnie na terenie Zespołu naszego Opactwa, które jest Pomnikiem Historii i jednym z powodów nadania tego tytułu był także ten Kasztanowiec. Ponadto, to Drzewo rośnie przed wejściem do Kościoła i dlatego, w pewnym sensie, może być traktowane, jako jego szczególne wyposażenie. Jest to rzadki przykład „sakralnej” funkcji Pomnika Przyrody.

2. Raport z obecnej sytuacji

Jest wsparcie finansowe na zasadnicze prace
Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe i Gmina przeznaczyły środki na wykonanie zasadniczych prac przy zabytkowym drzewostanie na terenie naszego Opactwa, w tym przy kasztanowcu Benedykcie.

Okoliczności wstrzymujące wykonanie prac – zmiana pierwotnego założenia
Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia okazało się, że trzeba zmienić pierwotne założenie, iż jest jeden potencjalny wykonawca, który ma doświadczenie w pracach zabezpieczających wymaganych do kasztanowca Benedykta, z zastosowaniem obliczeń inżynierskich; co było podstawą do wykonania zamówienia „z wolnej ręki”.

Wybór koncepcji, wykonawcy projektu i przygotowanie przetargu
Obecnie wiemy, że są inni potencjalni, kompetentni wykonawcy, dlatego konieczne jest przygotowanie przetargu. Wcześniej musimy mieć projekt. Jednak do projektu potrzebna jest najwłaściwsza koncepcja. Okazało się, że przyjęte rozwiązanie może nie być optymalne ze względów rzeczowych i finansowych. Bierzemy pod uwagę koncepcje: podpory analogiczne, jak przy dębie „Bartek”, podpory o bardziej uproszczonej konstrukcji, maszt na „trój bądź cztero nogu” w koronie drzewa, do którego można podwieszać konary. Jest plan, aby wspomniane rozwiązania zostały bardziej uszczegółowione i poddane ocenie przez
niezależnych ekspertów, w możliwie jak największym gronie. Należy też uwzględnić aspekt ochrony odgromowej.
Dzięki życzliwości znanej firmy Leica został wykonany skan 3d kasztanowca, co daje duże możliwości analizy sprawy także na odległość.
Do sprawy zapraszani są najbardziej znani specjaliści w Polsce w dziedzinie dendrologii, arborystyki i ochrony odgromowej. Konieczna jest też konsultacja i zgoda Konserwatora Zabytków.
Zaangażowanie się w sprawę wspomnianych wyżej specjalistów jest różne. Wszyscy są życzliwie ustosunkowani, część okazuje wiele bezinteresowności. Trzeba jednak założyć, że będą potrzebne pewne środki finansowe do wypracowania optymalnej koncepcji zabezpieczeń, ponieważ nie są to koszty kwalifikowane w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.

Przygotowanie zabezpieczeń linowych – doraźnych i stałych
Ponieważ sprawa zabezpieczeń docelowych wymaga pewnego czasu, a w pewnym stopniu można poprawić bezpieczeństwo kasztanowca przez zastosowanie dodatkowych wiązań linowych, więc przygotowujemy koncepcję takich działań. Są możliwości finansowe, aby z przyznanych funduszy wykonać dodatkowe wiązania, które powinny pozostać, jako docelowe, ale trzeba dopracować optymalne rozwiązanie. W tym celu przeprowadzamy analogiczną konsultację wśród ekspertów dziedzinie dendrologii i arborystyki. Także w tym wypadku potrzebne są pewne środki finansowe.
W celu poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac docelowych należy rozeznać zasadność wykonania doraźnych wzmocnień np. odciągów linowych.

Podsumowanie
Jest strategia działania i środki finansowe na zasadnicze prace. Potrzebne jest jednak pewne wsparcie finansowe na prace, które nie są kosztami kwalifikowanymi w instytucjach publicznych wspierających przedsięwzięcie. Są to np. koszty poszukiwania optymalnych koncepcji zabezpieczeń doraźnych i docelowych kasztanowca Benedykta, czy koszty na bieżące prace pielęgnacyjno – zabezpieczające, np. ochrona przed szrotówkiem.
Poza wsparciem finansowym zachęcamy do innych form włączenia się we wspólne dzieło. Może to być na p. podzielenie się uwagami, pomoc w nagłośnieniu sprawy itp.

Link do filmu na youtube:

[Kliknij tutaj]

3. Prośba

Zapraszamy chętnych według możliwości do:

  •   wsparcia finansowego,
  •   umożliwienie nagłośnienia sprawy np. przez umieszczenie informacji na własnym portalu internetowym, czasopiśmie itp.
  •   udzielenia rad.

 

brat Paweł Mruk – z polecenia Przeora – zajmujący się sprawą

E-mail: zakrystian@benedyktyni.net Tel: 698972998

Numer subkonta
(środki wpłacone będą zastrzeżone tylko na cel zabezpieczenia kasztanowca)

Opactwo Benedyktynów
Mickiewicza 6
64-010 Lubiń

54 1600 1462 1842 0189 1000 0003

Kasztanowiec Benedykt - przed Świątynią
Kasztanowiec Lubiń - Benedykt - ozdoba Świątyni